دعوت به همکاری
از کلیه همکاران عزیز خواهشمند است جهت تسریع در روند فعالیت صندوق جهت تعیین وضعیت حساب خود به دفتر صندوق قرض الحسنه واقع در ساختمان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مراجعه نمایند.
عدم مسولیت
نظر به اینکه مدت زمان طولانی است که دعوت همکاران درخصوص تعیین وضعیت حساب های خود ، کلیه حسابها در مرحله تعیین وضعیت میباشند و مسئولیت همکارانی که تا مراجعه نکرده اند بهعهده خودشان بوده و حسابهای تعیین شده برای تکمیل مراحل نهایی به حسابداری دانشگاه ارجاع شده است .
اولین مرحله از دربافت مبلغ وامهای صندوق
پس از طی مراحل اولیه و دستور دریافت مبالغ وامهای صندوق اولین مرحله دریافت صورت پذیرفت،این مبلغ دویست هزار تومان بوده و از حقوق مهر ماه همکارانی که به صندوق بدهکار بوده اند کسر گردید.